คณะกรรมการบริษัท พิมพ์ อีเมล
image web 158x231 pixels-09

นางภัทรา ศิลาอ่อน
ประธานกรรมการบริษัท

image web 158x231 pixels-06

นายประเวศวุฒิ ไรวา
รองประธานกรรมการ

image web 158x231 pixels-03

นางเกษสุดา ไรวา
กรรมการ

image web 158x231 pixels-05

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
กรรมการอิสระ

image web 158x231 pixels-12

นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
กรรมการอิสระ

image web 158x231 pixels-11

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
กรรมการอิสระ

image web 158x231 pixels-08

นายปิยะ ซอโสตถิกุล
กรรมการอิสระ

image web 158x231 pixels-04

นายขจรเดช ไรวา
กรรมการ
  

image web 158x231 pixels-07

นางปัทมาวลัย รัตนพล
กรรมการ
 

image web 158x231 pixels-01

นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
กรรมการ
 

image web 158x231 pixels-02

นายกำธร ศิลาอ่อน
กรรการ

image web 158x231 pixels-10

นายวิทูร ศิลาอ่อน
กรรมการและ
เลขานุการบริษัท

 

แบรนด์ของเรา

S&P Restaurants
Bluecup By S&P
Vanilla Restaurants
Delivery 1344
patarathailand.com
Patio
Grand Seaside
Maisen
Umenohana
Golden Dragon