อาหารปิ่นโต พิมพ์ อีเมล

pintogold

ธุรกิจอาหารปิ นโต โกลด์ จาก เอส แอนด์ พี ปรุงสด ใหม่ ทุกวัน มีเมนูให้เลือกหลากหลาย ทั 2งอาหารนํ 2าพริก-ยํา-ทานเล่น, อาหารจานหลัก, เมนูผัดต่างๆ และแกงจืด-แกงเผ็ด เป็ นต้น นอกจากนี 2ลูกค้าสมาชิกปิ นโตยังสามารถเลือกเมนูอาหารทีจําหน่ายภายในร้านเอส แอนด์ พี เพิมเติมได้ โดยลูกค้าจะได้รับส่วนลด 10% (สงวนสิทธิDจัดส่งพร้อมปิ นโต และเป็ นไปตามเงือนไขทีบริษัทฯ กําหนด) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที 02-635-5544 แฟกซ์ 02-635-5505 ทุกวัน เวลา 09.00-21.00 น.

 

แบรนด์ของเรา

S&P Restaurants
Bluecup By S&P
Vanilla Restaurants
Delivery 1344
patarathailand.com
Patio
Grand Seaside
Maisen
Umenohana
Golden Dragon